Tin tức

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2019” “BẰNG KHEN CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH&XÃ HỘI”

Ngày đăng: 07/10/2019 Lượt xem: 569
Cỡ chữ:

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TC KINH TẾ - KỸ THUẬT

BẮC THĂNG LONG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU

“TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2019”

“BẰNG KHEN CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH& XÃ HỘI”

Tên tập thể đề nghị: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ:

1.1. Đặc điểm tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính:

Trường TC Kinh tế- kỹ thuật Bắc Thăng Long

Địa chỉ: xã Kim Chung, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Điện thoại: 04.881.2430/04.881.2431; Fax: 04.881.2693.        
Website:
http://www.btl.edu.vn

Email:    Trường:                              info@btl.edu.vn

                         Hiệu trưởng:                       phamquangvinh@btl.edu.vn;

-  Quá trình thành lập và phát triển:

Trường Trung học Bán công Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long được thành lập theo Quyết định số 1527/QĐ -UB ngày 08/03/2002 của UBND TP Hà Nội. Năm 2008 trường đổi tên thành Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long theo Quyết định số 2311 ngày 28 tháng 11 năm 2008.

- Những đặc điểm chính của đơn vị:

 • Điều kiện tự nhiên xã hội:  Trường ở gần khu công nghiệp Thăng Long, trên địa bàn huyện ngoại thành có tốc độ đô thị hóa nhanh.
 • Cơ cấu tổ chức:

            Tổng số CB, GV, NV: 51 đồng chí. Trong đó: Biên chế: 11;Hợp đồng: 40;  Trình độ: Đại học trở lên: 42; Đạt chuẩn: 100%; Đảng viên: 21.

            Tổ chức bộ máy các phòng, khoa trực thuộc:

 • Nhà trường đảm bảo kiện toàn 100% cán bộ các phòng ban khoa, như
 • Phòng Quan hệ doanh nghiệp,
 • Phòng Quản lý đào tạo,
 • Phòng Hợp tác quốc tế
 • Phòng Hành chính tổng hợp,
 • Phòng Kế toán
 • Trung tâm tuyển sinh
 • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng
 • Trung tâm Phát triển chương trình- Thư viện học liệu- Nghiên cứu khoa học.
 • Khoa Kỹ thuật - Công nghệ,
 • Khoa Kinh tế
 • Khoa Du lịch - Thương mại
 • Khoa Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp
 • Khoa cơ khí
 • Khoa Quốc tế
 • Khoa Công nghệ may và thời trang

 

 •  Ban giám hiệu: 02 đồng chí;        
 • Ban chấp hành Công đoàn: 03 đồng chí;
 • Ban chấp hành Đoàn trường: 5 đồng chí;
 • Chi bộ Đảng : cấp ủy 03 đồng chí

1.2 Chức năng, nhiệm vụ :

 1. Tổ chức bộ máy nhà trường, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, bồi dưỡng và đãi ngộ cán bộ, viên chức.
 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, chiến lược và kế hoạch phát triển nhà trường theo từng giai đoạn 5 năm và 10 năm.
 3. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức giảng dạy, học tập, quản lý người học và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục; công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng, chứng chỉ theo thẩm quyền.
 4. Xây dựng và ban hành chương trình đào tạo trên cơ sở quy định về chương trình khung và chương trình khung các ngành đào tạo trình độ TCCN do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình của các ngành đào tạo TCCN để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức trong nhà trường để bảo đảm có đủ giáo trình giảng dạy, học tập. Việc biên soạn hoặc lựa chọn và duyệt giáo trình các ngành đào tạo TCCN thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 5. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học - kỹ thuật, sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 6. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền về kiểm định chất lượng giáo dục. Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá chất lượng giáo dục.
 7. Được nhà nước giao đất, giao cơ sở vật chất; được miễn, giảm thuế; vay tín dụng; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.
 8. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá.
 9. Sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, mở rộng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và chi cho các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.
 10. Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân, trong hoạt động giáo dục; tổ chức cho cán bộ, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội.
 11. Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hoá, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng và việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, bổ sung nguồn lực cho nhà trường.
 12. Hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học của nước ngoài theo quy định.
 13. Thực hiện công khai cam kết về chất lượng đào tạo và công khai về chất lượng đào tạo thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và về thu chi tài chính. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

2.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

 • Năm học 2018:
 • Số lượng tuyển sinh và đào tạo:
 • Hệ trung cấp nghề: 1.470 học sinh đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch được giao.
 • Hệ Sơ cấp nghề: Số lượng tuyển sinh và đào tạo: 950 học viên.
 • Các lớp bồi dưỡng thường xuyên theo chuyên đề đặt hàng của cá nhân và doanh nghiệp.
 • Đổi mới công tác quản lý: Tiếp tục triển khai áp dụng chuẩn ISO 9001-2008 trong QLCLĐT, thực hiện 5S trong toàn trường; áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đặc biệt trong công tác lập kế hoạch công tác tháng, quý, năm của toàn thể cán bộ giáo viên. Nghiêm túc thực hiện Quyết định của Sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội về việc ban hành đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với công chức, viên chức, hợp đồng lao động
 • Giáo viên dạy giỏi:
 • Cấp trường 5 GV đạt giải (2 Nhất, 2 Nhì, 1 khuyến khích) ;
 • Cấp thành phố : 1 GV đạt nhất ; 2 GV giải ba và 1 GV giải khuyến khích
 • Cấp toàn quốc : 1 GV đạt giải ba ; 
 • Hội thi tay nghề học sinh:
 • Cấp trường :        50 em học sinh tham gia thi các ngành nghề có 5 em đạt giải nhất, 12 em giải nhì và 8 em đạt giải khuyến khích
 • Cấp thành phố : 14 học sinh thi tham gia thi ; có 2 giải ba và 2 giải khuyến khích.
 • SKKN và NCKH: Có 17 CBGV tham gia viết SKKN đều đạt và đã được hội đồng khoa học nhà trường lựa chọn đề nghị Sở công nhật kết quả..
 • Chỉnh sửa chương trình đào tạo. biên soạn giáo trình, bài giảng:
 • Thực hiện kế hoạch chuyển đổi chương trình đào tạo theo thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH về việc chuyển đổi chương trình đào tạo trình độ Trung cấp nghề cho 26 nghề đào tạo hệ trung cấp và 6 nghề sơ cấp của Trường TC Kinh tế- Kỹ thuật Bắc Thăng Long và đã được Sở Lao động - Thương binh và xã hội đồng ý phê duyệt.
 • Xây dựng kế hoạch chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung Chương trình đào tạo, ngân hàng đề thi, giáo trình, bài giảng của các môn học/ mô đun.
 • Tổ chức thành công buổi hội thảo về xây dựng mới Chương trình đào tạo; thẩm định chương trình, xây dựng giáo trình, bài giảng, ngân hàng đề thi hết môn học/ mô đun; ngân hàng đề thi tốt nghiệp cho 7 nghề:
 1. Tạo mẫu tóc và chăm sóc sắc đẹp
 2. Kỹ thuật chế biến món ăn
 3. Kinh doanh thương mại dịch vụ
 4. Điện công nghiệp và dân dụng
 5. Điện tử công nghiệp và dân dụng
 6. Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn
 7. Tin học ứng dụng

Tổ chức tập huấn các qui định của ngành về xây dựng chương trình đào tạo và quy chế đào tạo và chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của Giáo viên theo thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH (Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng); Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH (ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng) và thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH (quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.)

 • Năm học 2019:
 • Số lượng tuyển sinh và đào tạo
 • Hệ trung cấp nghề: Tính đến 1/11/2019: tuyển sinh và đào tạo đạt 1.443 học sinh đạt 97% chỉ tiêu theo kế hoạch được giao.

Nhà trường vẫn đang nỗ lực tuyển sinh, phấn đấu hết năm 2019 tối thiểu đạt 100% kế hoạch

 • Hệ Sơ cấp nghề: Số lượng tuyển sinh và đào tạo: 960 học viên
 • Các lớp bồi dưỡng thường xuyên theo chuyên đề đặt hàng của cá nhân và doanh nghiệp: 500 học viên.
 • Công tác quản lý:
 • Tiếp tục triển khai áp dụng chuẩn ISO 9001-2008 trong QLCLĐT, thực hiện 5S trong toàn trường; áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đặc biệt trong công tác lập kế hoạch công tác tháng, quý, năm của toàn thể cán bộ giáo viên
 • Nghiêm túc thực hiện Quyết định của Sở lao động thương binh và xã hội Hà Nội về việc ban hành đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với công chức, viên chức, hợp đồng lao động
 • Hội giảng nhà giáo:
 • Cấp trường 6 GV đạt giải (1 nhất, 1 nhì, 4 ba );
 • Hội thi tay nghề học sinh:
 • Cấp trường : 110 em học sinh tham gia thi các nghề : Kỹ thuật chế biến món ăn, Tin học ứng dụng, Tiếng Anh, Điện Công nghiệp và dân dụng ; Kinh doanh thương mại ; Nhà hàng, khách sạn ; Hướng dẫn du lịch ; tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp.
 • Tích cực tham gia Hội thi Tay nghề Thành phố. Nhà trường đã lựa chọn và đăng ký cho 14 học viên của các Nghề Điện công nghiệp; Chế biến món ăn; Chăm sóc sắc đẹp; Khách sạn nhà hàng; Tin ứng dụng tham gia kỳ thi tay nghề Thành phố và thi sát hạch quốc gia
 • SKKN và NCKH:

Năm 2019: Có 22 CBGV tham gia viết SKKN đều đạt và đã được hội đồng khoa học nhà trường lựa chọn và đã được 17 sáng kiến đề nghị Sở công nhật kết quả.

 • Chỉnh sửa chương trình đào tạo. biên soạn giáo trình, bài giảng:
 • Xây dựng kế hoạch chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung Chương trình đào tạo, Ngân hàng đề thi, giáo trình, bài giảng của các môn học/ mô đun.
 • Tổ chức thành công buổi hội thảo về rà soát, chỉnh sửa, cập nhật Chương trình đào tạo; thẩm định chương trình, xây dựng giáo trình, bài giảng, ngân hàng đề thi hết môn học/ mô đun; ngân hàng đề thi tốt nghiệp cho các nghề đã và đang được học sinh lựa chọn học như: Kế toán doanh nghiệp; Nhà hàng khách sạn, Chế biến món ăn; Điện và Điện tử công nghiệp và dân dụng; Tiếng Anh; Tiếng Nhật.
 • Về công tác quan hệ doanh nghiệp và giải quyết việc làm năm 2019:

TT

Tên ngành/nghề

Số lượng HS được giới thiệu việc làm và đã có việc làm năm 2019

1

Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp

10

2

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

8

3

Kỹ thuật chế biến món ăn

20

4

Nghiệp vụ Nhà hàng – Khách sạn

4

5

Điện công nghiệp và dân dụng

45

6

Điện tử công nghiệp và dân dụng

2

7

Tin học ứng dụng

15

8

Hành chính văn phòng

1

 

TỔNG CỘNG

105

Hợp tác với các doanh nghiệp trong việc cử các chuyên gia tuyển dụng, chuyên gia nghề nghiệp phối hợp với Trung tâm phát triển chương trình để xây dựng chương trình đạo tạo phù hợp với thị trường lao động.

- Hợp tác với doanh nghiệp trong việc tuyển sinh và đào tạo tiếng Nhật cho học viên đi xuất khẩu lao động Nhật Bản.

- Hợp tác với doanh nghiệp để đưa học sinh đi kiến tập, thực tập tại doanh nghiệp cho 170 học sinh.

- Hợp tác với doanh nghiệp tài trợ cho Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động năm 2019 với số tiền 121.500.000 đồng.

- Hợp tác với Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội để giới thiệu việc làm cho 335 học viên hưởng Bảo hiểm thất nghiệp có đăng ký học nghề sơ cấp.

- Tiếp tục hợp tác với doanh nghiệp để duy trì các Khoa Tạo mẫu chăm sóc sắc đẹp, Khoa Cơ khí, Khoa may.

- Hợp tác với 03 doanh nghiệp trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long, hơn 20 doanh nghiệp thuộc tập đoàn và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sàn Giao dịch việc làm thuộc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội để giới thiệu việc làm cho học sinh đang học và sau tốt nghiệp.

 • Hợp tác quốc tế:

- Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế ngày càng phát triển mở rộng có hiệu quả thiết thực đối với công tác tổ chức đào tạo của nhà trường.

- Hợp tác với tổ chức WUSC của Canada tiếp nhận tình nguyện viên hỗ trợ Nhà trường nâng cao năng lực quản lý đào tạo - Hợp tác với tổ chức VISEP Canada giúp Nhà trường triển khai thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo theo DACUM;

- Hợp tác với Hiệp hội các Cao đẳng Thái Lan trao đổi sinh viên, giáo viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và trình độ chuyên môn của GV;

- Hợp tác với Viện GD nghề Đài Loan trong phối hợp tổ chức đào tạo trong lĩnh vực Nhà hàng khách sạn, Làm đẹp;

- Hợp tác với các trường ĐH Hàn Quốc phối hợp tuyển sinh và liên kết đào tạo..

 • Hoạt động phục vụ cộng đồng:

- Đã triển khai thực hiện và hoàn thành Dự án “Tạo cơ hội việc làm bền vững và cộng đồng an toàn cho nữ thanh niên nhập cư tại Hà Nội”, Đơn vị tài trợ: Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, thông qua Tổ chức Plan International.

- Phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đặt sàn giao dịch việc làm tại trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long.

- Đã ký hợp đồng và triển khai thực hiện dự án:  Điều tra, khảo sát. Thu thập số liệu và xây dựng đề án “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động Huyện Đông Anh giai đoạn 2018- 2023 và các năm tiếp theo”. Đây là dự án vệ tinh trong đề án thành lập Huyện Đông Anh lên Quận.

- Đang triển khai xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo giáo viên tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, học sinh phổ thông do tổ chức WUSC tài trợ.

 

2.2 NHỮNG BIỆN PHÁP HOẶC NGUYÊN NHÂN ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH:

2.2.1. Về ngành, nghề đào tạo:

 • Trường TC Kinh tế- Kỹ thuật BTL hiện là một trong số các cơ sở GDNN có nhiều chương trình đào tạo bậc trung cấp, sơ cấp thuộc nhiều lĩnh vực: Thương mại – Du lịch - Dịch vụ; Ngoại ngữ; Kỹ thuật – Công nghệ; Kế toán – Tài chính; Luật – Hành chính – Văn phòng… Hiện nay trường đang tích cực đầu tư vào các ngành thuộc lĩnh vực dịch vụ và thương mại, trong đó có 3 ngành trọng điểm là: Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp; Kỹ thuật chế biến món ăn; Nghiệp vụ nhà hàng – khách sạn.
 • Trung tâm Phát triển chương trình của trường có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng các chương trình ĐT chuyên nghiệp đáp ứng tốt yêu cầu thực tế của doanh nghiệp, của đối tác và nhu cầu thị trường lao động;
 • Quan hệ doanh nghiệp được nhà trường đặc biệt quan tâm nhằm mục tiêu: hỗ trợ đào tạo thực hành, thực tập; giải quyết việc làm cho HSSV; hỗ trợ xây dựng, điều chỉnh CTĐT; cung cấp chuyên gia tham gia đào tạo, huấn luyện kỹ năng hành nghề cho GV, HSSV; hợp tác đào tạo theo nhu cầu; hợp tác chuyển giao công nghệ…
 • Duy trì quan hệ gắn bó chặt chẽ với các cơ sở giáo dục phổ thông (THCS, TTGDNN-GDTX, THPT) để triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, tuyển sinh; chú trọng hoạt động đào tạo phân luồng sau THCS. Đảm bảo quy mô tuyển sinh, đào tạo theo kế hoạch được giao.
 • Tích cực đẩy mạnh đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu thị trường lao động, theo đặt hàng của các DN và đơn vị sử dụng lao động. Đặc biệt chú trọng vào những ngành nghề mới, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động cao, người lao động có thu nhập tốt và ổn định.
 • Luôn cải tiến phương thức tổ chức đào tạo, quy trình và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo để đáp ứng mềm dẻo yêu cầu của người học, của doanh nghiệp, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định năng lực và uy tín đào tạo của nhà trường.
 • Nhà trường cũng có nhiều năm kinh nghiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng vừa làm – vừa học. Đặc biệt là kinh nghiệm đào tạo nghề cho công nhân các khu công nghiệp, đào tạo gắn với thực tế lao động sản xuất tại doanh nghiệp. Trong 17 năm hoạt động, trường đã đào tạo gần 15.000 SV trình độ Trung cấp, hơn 5.000 SV trình độ CĐ-ĐH (ĐT liên kết) cho công nhân các KCN Thăng Long, Quang Minh, Nội Bài… Đào tạo ngắn hạn cho 2.000 – 4.500 học viên mỗi năm.

2.2.2. Về đội ngũ cán bộ, nhà giáo:

 • Bộ máy quản lý chuyên môn tinh gọn và thạo việc;
 • Cơ chế tự chủ mềm dẻo giúp nhà trường thu hút được đội ngũ giáo viên, chuyên gia giỏi tham gia vào quá trình thiết kế chương trình, giảng dạy, tư vấn… đảm bảo chất lượng đạo tạo; Cơ chế tự chủ cũng giúp trường thuận lợi trong tinh giản biên chế, tái cấu trúc bộ máy nhằm thích nghi với những thay đổi của cơ chế chính sách và bối cảnh thị trường lao động;
 • Nhà trường cũng rất chú trọng đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nâng cao năng lực CBQL-GV-NV thông qua sự hỗ trợ của ngành, tham gia các dự án với các tổ chức phi chính phủ (Canada, Australia, Taiwan, Pháp, Đức…);
 • Nhà trường cũng rất chú trọng thực hiện đề án xây dựng chuẩn năng lực cho từng vị trí việc làm, thường xuyên rà soát, đánh giá năng lực, chất lượng công việc từng cá nhân, tái cấu trúc bộ máy theo tình hình thực tế;
 • Xây dựng đầy đủ, thường xuyên điều chỉnh các quy chế, quy định nội bộ đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch trong các hoạt động của nhà trường;

2.2.3. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo:

 • Đã được đầu tư xây dựng các công trình cơ bản phục vụ hoạt động đào tạo tương đối khang trang, sạch đẹp;
 • Vị trí địa lý thuận lợi cho các hoạt động kết nối, hợp tác đào tạo với các KCN, doanh nghiệp ở khu vực phía bắc Hà Nội (Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn); Tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế - lao động cao;

2.2.4. Cơ chế tài chính:

 • Trường đã có 17 năm kinh nghiệm vận hành cơ chế tự chủ về chi thường xuyên;
 • Bằng các nguồn quỹ phát triển sự nghiệp, nguồn tài trợ từ các DN, các tổ chức phi chính phủ, các dự án, nhà trường cũng đã nỗ lực đầu tư nhiều trang thiết bị dạy học như: các phòng thực hành máy tính, thư viện, xưởng cơ khí, xưởng thực hành chế biến món ăn, nhà hàng thực hành, phòng thực hành may, hệ thống phòng thực hành ngành tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp…

2.2.5. Hợp tác quốc tế:

 • Trường TC Kinh tế- Kỹ thuật BTL luôn coi trọng hoạt động hợp tác quốc tế. Trong 16 năm qua, nhà trường đã triển khai thành công nhiều dự án hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực, vị thế của nhà trường: dự án WUSC (Canada) tiếp nhận nhiều chuyên gia, tình nguyện viên hộ trợ nâng cao năng lực đội ngũ CBQL, GV, HSSV; Dự án xây dựng Học viện mạng CISCO Bắc Thăng Long; Hợp tác với Hiệp hội các trường Nhật ngữ (Japan) đào tạo du học sinh Nhật Bản; Nhận hỗ trợ từ Bộ GD-ĐT bang Xắc-xen (CHLB Đức) học tập mô hình đào tạo kép và gửi GV sang Đức học tập; Hợp tác đào tạo nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu (Incoterm) với trường SABS (Singapore); Trao đổi GV-HSSV với các trường CĐ nghề Thái Lan; …

2.3 VIỆC THỰC HIỆN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC

 • Tập thể cán bộ, viên chức nhà trường luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định; chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của nhà trường; có tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác; có lối sống đạo đức lành mạnh, tinh thần đoàn kết, mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình; không vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật lao động.

2.4 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ:

- Chi bộ Đảng:

 • Đã xây dựng và phát triển chi bộ Đảng vững mạnh, đoàn kết. Hàng năm đều có kế hoạch phát triển Đảng viên mới- đặc biệt chú trọng phát triển Đảng viên mới là học sinh.
 • Bố trí thời gian cho các thanh niên ưu tú đi bồi dưỡng chính trị và học các lớp cảm tình Đảng. Các Đồng chí Đảng viên tham gia học nghị quyết đầy đủ. Một số đồng chí Đảng viên nòng cốt được bố trí đi học lớp Lý luận nâng cao.

- Công đoàn:

 • Phối hợp chặt chẽ với CĐ để điều chỉnh quy chế Chi tiêu nội bộ, quy chế Thi đua khen thưởng, quy chế Dân chủ cơ sở… cho phù hợp với tình hình thực tế; Động viên, khuyến khích CBGVNV làm thêm giờ, nhận thêm việc để tăng thu nhập; Thu nhập bình quân ước đạt trên 10 triệu đồng/ người/ tháng; Đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc

- Đoàn thanh niên:

Phối hợp chặt chẽ với Phòng công tác học sinh tổ chức thành công nhiều hoạt động phong trào, nhiều hội thi do ngành và địa phương phát động, thu được kết quả cao. Đạt danh hiệu cơ sở Đoàn vững mạnh xuất sắc. Hai năm liền được Thành đoàn tặng bằng khen là cơ sở Đoàn có thành tích xuất sắc.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

 1. Danh hiệu thi đua:

Năm học

Danh hiệu thi đua/hình thức khen thưởng

2017

2017: Tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch 111/KH-UB của UBND thành phố Hà Nội về việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục Thủ đô giai đoạn 2011- 2016 (Quyết định số 3417/QĐ-SGD-ĐT ngày 18/04/2017)

2018

-Bằng khen: Tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2018 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội (Quyết định số: 6944/QĐ – UBND  ngày 25/12/2018)

2018

- Bằng khen: Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh & Xã hội Hà Nội (Quyết định số: 22/QĐ – LĐTBXH  ngày 11/01/2018) .

2018

-Bằng khen: Đoàn thành niên trường TC Kinh tế- KỸ thuật Bắc Thăng Long đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học thuộc quận, huyện, thị đoàn năm học 2017- 2018 của Thành Đoàn Hà Nội (Quyết định số 440-QĐ/TĐTN-VP ngày 14/9/2018)

2019

- Giấy khen: Tập thể đã có thành tích trong Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ 6 năm 2019 của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội (Quyết định số 991/QĐ- LĐTBXH ngày 20/9/2019)

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN

(Ký, đóng dấu)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH

KHEN THƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Lên đầu trang

tin tức khác

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long đã tiếp nhận chương trình “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ”

Thực hiện chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh Xã hội Hà Nội, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long đã tiếp nhận chương trình “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ” theo kế hoạch 167 của TP Hà Nội.

Xem chi tiết

Thông báo tuyển sinh chương trình “Thương mại Điện tử” đào tạo cho nhóm nữ yếu thế nhằm tạo việc làm bền vững”

Thông tin tuyển sinh cho dự án: “Phát triển mô hình đào tạo Blended learning, thử nghiệm chương trình “Thương mại Điện tử” đào tạo cho nhóm nữ yếu thế nhằm tạo việc làm bền vững”.

Xem chi tiết

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long thông báo Quyết định về việc công khai kế hoạch mua sắm thiết bị năm 2021

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long thông báo Quyết định về việc công khai kế hoạch mua sắm thiết bị năm 2021

Xem chi tiết

Đăng kí trực tuyến

Đăng ký trực tuyến