Khoa Quốc tế

Nguyễn Bá Trường

Chức danh:

Vị trí trong trường: Trưởng khoa Quốc tế

[ Xem thêm ]

Khoa Kỹ thuật Công nghệ

Hà Nguyên Long

Chức danh: Giảng viên

Vị trí trong trường: Giảng viên

[ Xem thêm ]

Lê Ngọc Diện

Chức danh: Quản lý tổ tin học

Vị trí trong trường:

[ Xem thêm ]

Khoa Du lịch - Thương mại

Hoàng Thế Hiến

Chức danh: Tổ trưởng bộ môn CBMA

Vị trí trong trường: Giáo viên CBMA kiêm nhân viên quản lý phòng thực hành

[ Xem thêm ]

Lê Hải Hà

Chức danh: Trưởng khoa DL - TM kiêm Tổ trưởng bộ môn KDTMDV

Vị trí trong trường: Tạm quyền quản lý chuyên môn ngành KSNH

[ Xem thêm ]

Phòng Quan hệ Doanh nghiệp

Nguyễn Lê Hồng Nhật

Chức danh: Trưởng phòng

Vị trí trong trường: Trưởng phòng Quan hệ Doanh nghiệp

[ Xem thêm ]

Phòng Kế toán

Đ/c Lê Thị Lan Phương

Chức danh:

Vị trí trong trường: Thủ quỹ

[ Xem thêm ]

Đ/c Chu Đức Hải

Chức danh:

Vị trí trong trường: Kế toán viên

[ Xem thêm ]

Đ/c Chu Đức Hải

Chức danh:

Vị trí trong trường: Kế toán viên

[ Xem thêm ]

Đ/c Nguyễn Hoài Nam

Chức danh: Kế toán trưởng

Vị trí trong trường: Trưởng phòng Kế toán

[ Xem thêm ]

Phòng quản lý đào tạo

Trương Thị Vân Anh

Tốt nghiệp Đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội - Bằng Thạc sĩ

Chức danh: Cô Vân Anh

Vị trí trong trường: Trưởng phòng quản lý đào tạo

[ Xem thêm ]

Vũ Thị Hợp

Tốt nghiệp Đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội - Bằng Thạc sĩ

Chức danh: Cô Hợp

Vị trí trong trường: Phó trưởng phòng quản lý đào tạo

[ Xem thêm ]

Nguyễn Thị Thu Hương

Tốt nghiệp Đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội - Bằng Thạc sĩ

Chức danh: Cô Hương

Vị trí trong trường: Cán bộ phòng quản lý đào tạo

[ Xem thêm ]

Thầy Trần Thanh Tùng

Tốt nghiệp Đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội - Bằng Thạc sĩ

Chức danh: Thầy Tùng

Vị trí trong trường: Cán bộ phòng Quản lý đào tạo

 

 
[ Xem thêm ]

Phòng Hành chính Tổng hợp

Cô Lê Thị Liên

Tốt nghiệp Đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội - Bằng Thạc sĩ

Chức danh: Cô Liên

Vị trí trong trường: Cán bộ phòng Hành chính Tổng hợp

[ Xem thêm ]

Thầy Lương Đức Cường

Tốt nghiệp Đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội - Bằng Thạc sĩ

Chức danh: Thầy Cường

Vị trí trong trường: Cán bộ phòng Hành chính Tổng hợp

[ Xem thêm ]

Thầy Nguyễn Tiến Mạnh

Tốt nghiệp Đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội - Bằng Thạc sĩ

Chức danh: Thầy Mạnh

Vị trí trong trường: Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp

[ Xem thêm ]

hồ sơ nhân viên

đang cập nhập...

hồ sơ nhân viên

đang cập nhập...

hồ sơ nhân viên

đang cập nhập...

hồ sơ nhân viên

đang cập nhập...

hồ sơ nhân viên

đang cập nhập...