Sinh viên

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2020

Ngày đăng: 31/08/2020 Lượt xem: 48
Cỡ chữ:

`

 

SỞ LĐ-TB VÀ XÃ HỘI HÀ NỘI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2020

I. Thông tin cá nhân

1. Họ và tên*: ..................................................................................................

2. Ngày tháng năm sinh*: ................................................................................

3. Giới tính:                   

Nam □

Nữ □

4. Năm tốt nghiệp*:...............

THCS    

THPT

5. Email: .........................................................................................................    

6. Điện thoại liên hệ*: ......................................................................................    

7. Hộ khẩu thường trú*: ...................................................................................

8. Địa chỉ tạm trú (nếu có)................................................................................

9. Đối tượng ưu tiên (nếu có): ..........................................................................    

II. Thông tin đăng ký học

10. Tên trường: Trường TC Kinh tế- Kỹ thuật Bắc Thăng Long    Mã số: 0116

11. Tên ngành/nghề học*: ................................................................................

12. Hình thức học: Trực tiếp  Trực tuyến   Trực tiếp và trực tuyến

 

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lưu ý:

Thí sinh ghi đầy đủ các nội dung từ mục 1 đến mục 11 (nội dung có ký tự (*) là phần bắt buộc phải có)

Lên đầu trang

Đăng kí trực tuyến

Đăng ký trực tuyến