sơ đồ tổ chức

Ban Giám Hiệu

Các Phòng

Phòng Hành Chính Tổng Hợp

 

 

Phòng Quản Lý Đào Tạo

Phòng Thanh Tra & Đảm Bảo Chất Lượng

Phòng Quan Hệ Doanh Nghiệp

Phòng Hợp Tác Quốc Tế & Dự án

Phòng Kế Toán

Các Khoa

Khoa Cơ Bản

Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Khoa Du lịch

Khoa Kinh tế

Khoa Tạo Mẫu Và Chăm Sóc Sắc Đẹp

Các Hội đồng

Hội Đồng Tuyển Sinh

Hội Đồng Thi Đua Khen Thưởng

Hội Đồng Khoa Học Công Nghệ

Các Trung Tâm

Trung Tâm Tuyển Sinh

Trung Tâm PTCT - TVHL - NCKH

Đăng kí trực tuyến

Đăng ký trực tuyến