SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TC KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC THĂNG LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà nội, ngày 09 tháng 11 năm 2019

Xem chi tiết