BA CÔNG KHAI

Quyết định Về việc tặng Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho các Tập thể, cá nhân có thành tích tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022