THÀNH TỰU VÀ GƯƠNG MẶT NỔI BẬT

Nguyễn Quang Khoa – Giám đốc hệ thống nhà hàng Ớt Đỏ BBQ