SỰ KIỆN

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2023 – 2024 VÀ LỄ GIAO QUÂN HUẤN LUYỆN QUỐC PHÒNG – AN NINH NIÊN KHÓA 2023 – 2025