TIN TỨC

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NCKH CẤP THÀNH PHỐ: ” NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO KẾT HỢP (BLENDED LEARNING) TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TC CỦA TP HÀ NỘI”.