BA CÔNG KHAI

Trường TC KT – KT Bắc Thăng Long công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2021